ประกาศอื่นๆ
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สถานที่จัด ณ.วัดยางพระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 1197 ถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 23 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สถานที่จัด ณ.แนวถนนสี่แยกด้านหน้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สถานที่จัด ณ.วัดยางพระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 1197 ถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 23 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สถานที่จัด ณ.แนวถนนสี่แยกด้านหน้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566) ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สถานที่จัด ณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สถานที่จัด ณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สถานที่จัด ณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." ภายใต้โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565)
 • ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจัดงานโครงการมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย Green Market By AORTOR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565)

 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." ภายใต้โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565)
 • การยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าองค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." ภายใต้โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 19 กรกฏาคม 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." ภายใต้โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรม "Life DD Market Roadshow 2022 By อต." ภายใต้โครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)การจัดงานโครงการมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย Green Market By AORTORประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่หน่วยงานรัฐ ขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
 • การยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าองค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565
 • การยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าองค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564
 • สัญญาจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)ก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย กรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • สัญญาจ้าง (ทั่วไป)ก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย กรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • สัญญาจ้าง(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)ก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย กรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาตลิ่งชัน