ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR 2565
 • ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference:TOR) โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 4 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)
 • ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง องค์การตลาด ประจำปี 2566
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566)
 • ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง องค์การตลาด ประจำปี 2566
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566)
 • ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) รายละเอียดและเงือนไขการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดองค์การตลาด ประจำปี ๒๕๖๖
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565)
 • ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจัดงานโครงการ“มหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย Green Market By AORTOR” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ขอบเขตของงาน (Term of Reference TOR) โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565

 • ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR 2564
 • ขอบเขตของงาน (Term of Reference TOR) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการปรับปรุงระบบบัญชี (Smart Finance) และระบบสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office)
 • ประกาศเผยแพร่ ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
 • ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR 2564 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมองค์การตลาด องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ฯ
 • ข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ขอบเขตของงาน (Term of Reference TOR) โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564