ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศประกวดราคาเช่า โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 4 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2566)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงวันที่ 31 มกราคม 2566
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้เหมาะสมต่อการดำเนินกิจการ ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้เหมาะสมต่อการดำเนินกิจการ ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ขั้น 1ของอาคาร 6 ชั้นและคลาวด์ คิทเช่น ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) องค์การตลาด สำนักงานใหญ่โดยวิธีเฉพาพเจาะจง
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) องค์การตลาด สำนักงานใหญ่โดยวิธีเฉพาพเจาะจง
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565) (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัย ขั้น 4-5-6 ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาตลิ่งชัน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ขั้น 1ของอาคาร 6 ชั้นและคลาวด์ คิทเช่น ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หมายเหตุ ยกเลิกประกาศ)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดองค์การตลาด ประจาปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565)
 • ร่างประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัย ชั้น 4-5-6 ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาตลิ่งชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

  (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานสาขาบางคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 14 กันยายน 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดองค์การตลาด ประจาปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565)
 • ร่างประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดองค์การตลาด ประจาปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานสาขาบางคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565)
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จานวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จานวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จานวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จานวน ๒ คัน ตามประกาศ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๔
 • ประกาศองค์การตลาดเรื่องเชิญชวนให้เกษตรกรขึ่นทะเบียนเพื่อยืนยันข้อเสนอในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรภายใต้โครงการ farm to factory ประจำปี 2564
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจัดหาผู้รับซื้อสินค้าทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการ Farm to factory ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย